Weltzeit

Lokalzeit
Eniwetok-Atoll (GMT-12)
Samoa-Inseln (GMT-11)
Hawaii (GMT-10)
Alaska (GMT-9)
US: Pacific Time (GMT-8)
US: Mountain Time (GMT-7)
US: Central Time (GMT-6)
US: Eastern Time (GMT-5)
US: Atlantic Time (GMT-4)
Brasilien (GMT-3)
Mittel-Atlantik (GMT-2)
Azoren (GMT-1)
Greenwich Mean Time (GMT)
Rom (GMT +1)
Palästina (GMT +2)
Moskau (GMT +3)
Baku (GMT +4)
New Delhi (GMT +5)
Dhakar (GMT +6)
Bangkok (GMT +7)
Hong Kong (GMT +8)
Tokyo (GMT +9)
Sydney (GMT +10)
Magadan (GMT +11)
Wellington (GMT +12)

Hermanus Guest House